Az oldalunkon sütiket használunk a személyre szabott tartalom nyújtásához és a nézettségi adatok gyűjtéséhez. Az oldal további böngészésével elfogadja a sütikkel kapcsolatos irányelveinket. - További információk

Elfogadom

Adatvédelmi nyilatkozat

Bizalmas információkra vonatkozó irányelveink

1. Bevezetés

A Számviteli Rendszer Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Orsovai u. 50.) a www.szamvitelirendszer.hu, www.qs.hu honlapon nyújtott szolgáltatásai során adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A honlap szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó személyes adatait a Számviteli Rendszer Kft. kezeli.

A Számviteli Rendszer Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és eme adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek. A Számviteli Rendszer Kft. fenntartja magának a jogot a honlapján elhelyezett Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Számviteli Rendszer Kft. a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1.1. Az adatkezelő adatai

Név: Nagy Péter
Cégnév: Számviteli Rendszer Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Orsovai u. 50.
E-mail: info@qs.hu
Telefon: +36-70/382-1021
Honlap: www.szamvitelirendszer.hu, www.qs.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-105501/2016

1.2 Adatfeldolgozó adatai

Név: Nagy Péter
Cégnév: Számviteli Rendszer Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Orsovai u. 50.
E-mail: info@qs.hu
Telefon: +36-70/382-1021
Honlap: www.szamvitelirendszer.hu, www.qs.hu

A Számviteli Rendszer Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

2. Az adatvédelem alapfogalmai

 • Személyes adat:bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet
 • Hozzájárulás:az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • Tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
 • Nyilvánosságra hozatal:ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele
 • Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez
 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

3. Adatvédelmi alapelvek

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatokat törölni kell.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy azt törvény vagy, – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Az adatok felvételének és annak kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Az adatkezelő köteles a személyes adatokat ésszerű biztonsági intézkedésekkel védeni az olyan kockázati tényezőkkel szemben, mint az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

4. A személyes adatok köre

A Számviteli Rendszer Kft. adatkezelése a felhasználó hozzájárulásán alapszik.

4.1 A Demóletöltéshez kapcsolódó adatkezelés

4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • Kapcsolat tartó név: az érdeklődő neve a demóletöltéssel az oldal felhasználója hozzájárul, hogy ügyviteli tanácsadónk megkereshesse őt.
 • E-mail cím: a Számviteli Rendszer Kft. és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja
 • Telefonszám:a Számviteli Rendszer Kft. és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

4.1.3 Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását azinfo@qs.hue-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.2 A honlapunkon elhelyezett sütikkel(cookie) kapcsolatos adatkezelés

4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Azzal, hogy meglátogatja a Számviteli Rendszer Kft. honlapját, vagy ennek valamelyik aloldalát, és az oldal tartalmát böngészi, elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált felhasználó.

A Számviteli Rendszer Kft. egyes szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el a felhasználók számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával a felhasználói szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak a www.szamvitelirendszer.hu, www.qs.hu, www.prodius.hu honlap továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. A cookie-k használatát a látogató a www.szamvitelirendszer.hu, www.qs.hu, prodius.hu kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, az Elfogadom gombra kattintva hagyhatja jóvá.

4.2.3 Az adatkezelés időtartama

Egy cookie élettartama a www.szamvitelirendszer.hu, www.qs.hu, www.prodius.hu elhagyásának időpontjáig tart.

4.2.4 A látogató cookie adatkezeléssel kapcsolatos joga

A látogató böngészőjében lehetőség van bármikor a cookie törlésére.

4.2.5 Az érintettek köre

A weboldalt látogatók érintettek.

4.3 Ajánlatkérés

A Számviteli Rendszer Kft.-től ügyviteli rendszer bevezetésére, megvásárlására kérhetnek az ügyfelek online árajánlatot.

4.3.1 A kezelt adatok köre

 • Név/cégnév
 • Kapcsolattartó
 • E-mail cím:A Számviteli Rendszer Kft. erre továbbítja az Ön által igényelt árajánlatot.
 • Telefonszám:A Számviteli Rendszer Kft. ezen tatja Önnel a kapcsolatot.
 • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

4.3.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

4.3.3 Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat az irattárazásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a 8000 Székesfehérvár, Orsovai u. 50 címen
 • e-mail útján az info@qs.hu címen

4.4 Hírlevél

A Számviteli Rendszer Kft.-től igényelheti az ügyviteli tanácsadó hírlevelünket melyet a demóletöltésnél kérhet elektronikus formában.

A Számviteli Rendszer Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Ön korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további reklámajánlatainkkal nem keressük meg Önt. Ön a hírlevélről bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • Név/cégnév
 • E-mail cím: erre továbbítjuk Önnek az aktuális híreket.

4.4.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein (e-mail) megkeresse.

4.4.3 Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat az Ön visszavonásáig őrzi meg.

4.4.4 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a 8000 Székesfehérvár, Orsovai u. 50 címen
 • e-mail útján az info@qs.hu címen
 • a kiküldött hírlevél láblécében található „kattintson ide a leiratkozáshoz” linkre kattintva

5. Adatbiztonsági intézkedések

A Számviteli Rendszer Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a szerverhosting üzemeltetőnél tárolja.

 • Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
 • Adószám: 14571332-2-42

A szerverhosting szolgáltató megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a szerverhosting szolgáltató naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy

 • milyen személyes adatait
 • milyen jogalapon
 • milyen adatkezelési cél miatt
 • milyen forrásból
 • mennyi ideig kezeli
 • a Számviteli Rendszer Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Számviteli Rendszer Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Számviteli Rendszer Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3 A törléshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Számviteli Rendszer Kft.-től a személyes adatainak a törlését. Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.4 A zároláshoz való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hatóság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Számviteli Rendszer Kft. jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Számviteli Rendszer Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Számviteli Rendszer Kft. tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

6.5 A tiltakozáshoz való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Számviteli Rendszer Kft. a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a Számviteli Rendszer Kft. hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Számviteli Rendszer Kft. kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges módon kezeli adatait, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

7.1 Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Számviteli Rendszer Kft. ellen. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7.2 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/

Szerzői Jognyilatkozat

A Honlap használatának feltételei
A jelen Honlapon és hírlevelekben található anyagokat kizárólag a Számviteli Rendszer Kft. engedélyével jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat a Magyar Köztársaság- és a Nemzetközi szerzői jog szabályozza. Ezek megsértése bűncselekmény.

Hogyan használható fel az itt található információ más médiádban?

A honlapon és hírlevelekben található információ kizárólag a Számviteli Rendszer Kft. szellemi tulajdona. A szövegek tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag a Számviteli Rendszer Kft. írásos beleegyezésével engedélyezett. Ha írásos beleegyezést kapott tőlünk akkor a publikáció címe alatt jelenjen meg a szerzőnk neve, a cikk végén a forrást így kell megjelölni: "Forrás: Számviteli Rendszer Kft Üzletviteli, és programvásárlási tanácsadó hírlevelek archívuma. (www.SzamviteliRendszer.hu)"

Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben a Számviteli Rendszer Kft. előzetes írásos engedélye szükséges, és fenntartjuk az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után.